പ്രത്രീക്ഷകൾ തകർക്കുന്ന മലയാളി ടെക്കികൾ

സനൂപ് പട്ടണത്ത് വാട്സാപ്പിന്റെ ഈയിടെയുണ്ടായ പ്രൈവസി പോളിസി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന ചർച്ച കേട്ടതിലുണ്ടായ ഒരു അമർഷം തീർക്കുക എന്നതാണ് ഈ എഴുത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ ചർച്ച വരുന്നത്, ഗ്രൂപ്പിലെ

Read more