എന്താണ് എച്ച് ഡി ആര്‍ എവിടെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ?

നമ്മുടെ ഫോണ്‍ ക്യാമറകളില്‍ HDR എന്ന് എഴുതിക്കണ്ടിട്ടില്ലേ. അതെന്താണെന്നറിയാമോ ? HD എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നോർത്തെടുക്കാനാവുക ഹൈഡെഫിനിഷൻ എന്നായിരിക്കും. ആദ്യമൊക്കെ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയില്‍ ചിത്രമെടുക്കാനാണ് ഈ മോഡ് എന്ന് ഞാനും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നു. ഹൈഡെഫിനിഷൻ

Read more