എന്താണ് യുണിക്കോഡ് ? മലയാളം യുണിക്കോഡിന്റെ കഥ

എന്താണ് യുണിക്കോഡ് ? അത് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ് ചെയ്യുന്നത് ? യുണിക്കോഡ് കണ്ടാല്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. അച്ചടി വിദ്യ ടൈപ്റൈറ്ററില്‍ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കെത്തിയ കാലത്ത് മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു.

Read more