സ്ക്രൈബസ് – ഒരു ആമുഖം

ഡെസ്ക്ടോപ് പബ്ലിഷിംഗ് രംഗത്തെ സ്വതന്ത്രസോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വിഭാഗത്തില്‍പ്പെടുന്നതും ഗ്നുലിനക്സില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതുമായ മികച്ച സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണ് സ്ക്രൈബസ്. ഡിടിപി രംഗത്ത് WYSYWYG ( “what you see is what you get”)  രൂപത്തിലുള്ള മികച്ച സോഫ്റ്റ്‍വെയറാണ് ഇത്.

Read more

എന്താണ് യുണിക്കോഡ് ? മലയാളം യുണിക്കോഡിന്റെ കഥ

എന്താണ് യുണിക്കോഡ് ? അത് എങ്ങനെയാണ് ടൈപ് ചെയ്യുന്നത് ? യുണിക്കോഡ് കണ്ടാല്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം. അച്ചടി വിദ്യ ടൈപ്റൈറ്ററില്‍ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്കെത്തിയ കാലത്ത് മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടു.

Read more